ทักษะด้านดิจิทัล (Digital Skills) เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียน การทำงาน

เนื้อหาการอบรม

1.พื้นฐานทักษะดิจิทัล (Digital Skills)
2.แนะนำเครื่องมือด้านดิจิทัล เพื่อประยุกต์ใช้ในการเรียน การทำงาน

  • ด้านการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ Google Workspace [Google Drive, Calenda, Meet, Google Doc, Sheet, Slide, Form]
  • ด้านการสื่อสาร Social Media [Google,Facebook,Line OA,Tikkok]
  • ด้านการสืบค้นข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์ AI [Chat GPT, Google Bard]
  • ด้านการออกแบบภาพแบบง่ายด้วย Canva
  • ด้านการออกแบบ UI เว็บไซต์ด้วย Figma
  • ด้านการการทำเว็บไซต์ด้วย WordPress

Workshop

3.พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Canva ออกแบบภาพหรือเพื่อนำเสนองาน
4.พื้นฐานการออกแบบ UX / UI สำหรับเว็บไซต์ ด้วย Figma
5.พื้นฐานการออกแบบเว็บไซต์ ด้วย WordPress

ดาวน์โหลดไฟล์การสอน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

  • มีบัญชี Gmail พร้อมใช้งาน
  • มีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต
  • มีคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตพร้อมเรียน (กรณีไม่มีสามารถดูกับเพื่อนได้)

แหล่งวัตถุดิบ

AI
https://chat.openai.com/
https://bard.google.com

AI ทำ Slide : https://gamma.app/

งานออกแบบ
https://canva.com/
https://figma.com/
https://www.toools.design/

แหล่งรูป

https://pixabay.com/
https://unsplash.com/
https://elements.envato.com/ (เสียเงินแบบเหมาจ่ายรายเดือน)
https://www.shutterstock.com/ (เสียเงินรายรูป)
https://www.gettyimages.com/ (เสียเงินรายรูป แพงสุด)

ดูสี : https://coolors.co/

ทำเว็บไซต์
https://figma.com/
https://wordpress.com/

Theme WordPress Download

ลบภาพ BG : https://www.remove.bg/

ติดตั้ง Localhost
https://localwp.com/

ตัวอย่าง แพลตฟอร์มทำบุญออนไลน์ Beta
https://liff.line.me/2000596825-AyK7j27r

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ www.nbtech.co.th โทร. 095 5323667 อีเมล: info@nbtech.co.th